Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Národní centrum zahradní kultury

Projekt NCZK je společných dílem dvou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky – Národního památkového ústavu (NPÚ) a Muzea umění Olomouc (MUO). Zahrnuje metodické, edukační a odborné aktivity nejrůznějšího druhu. Vrcholem projektu byla památková obnova Květné zahrady.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži představuje multioborové centrum pro oblast obnovy a následné péče o historické zahrady a parky v České republice.

Hlavním cílem projektu je zintenzivnění využití potenciálu českého kulturního dědictví a kulturních služeb. Prostřednictvím vzorové obnovy Květné zahrady a úprav kroměřížského zámeckého areálu se snažíme zvýšit obecné povědomí o zahradní kultuře a architektuře a navrátit jim prestiž, která jim jako vrcholným uměleckým disciplínám patřila v minulých staletích.

V rámci edukační a osvětové činnosti dále usilujeme o výchovu k úctě k tradicím a zodpovědnosti k přírodě, podporujeme znalost historie a zahradní kultivovanost všech příchozích. Profesionálům projekt nabízí informace o důsledné péči o historické zahrady a parky, díky které bude možné zachovat tyto památky a jejich vypovídající hodnotu i pro příští generace.

Projekt se skládá ze tří vzájemně propojených oblastí:

1. Metodické aktivity – zahrnují tvorbu metodik na téma obnovy památek zahradní kultury a péče o ně, které jsou prioritně ověřovány v kroměřížských zámeckých areálech. Tímto krokem je současně do budoucna zajištěna další postupná revitalizace zdejších zahrad jako celku. V rámci aktivity je rovněž poskytována poradenská a konzultační činnost majitelům a správcům historických zahrad.
Zhmotněním této části projektu je metodická obnova vybraných částí Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži.

2. Odborné aktivity spojují studium specializovaných sbírek a prezentaci uměleckohistorického fondu, dotváření odborné knihovny a vlastní vydávání publikací mapujících fenomén zahradní kultury. Součástí odborných aktivit je pořádání tematických výstav, seminářů a konferencí a stálá výuková expozice.

3. Edukační aktivity – jsou zaměřeny jak na praktickou přípravu zaměstnanců, kteří se pohybují v oblasti historických zahrad a parků, tak na nejširší veřejnost například v podobě komentovaných prohlídek, veřejných kurzů pro různé věkové kategorie.

Více informací se dozvíte zde.