Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Návštěvní řád Arcibiskupského zámku

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži – Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž (dále jen „objekt“)

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

               Arcibiskupský zámek Kroměříž (dále jen „objekt“)

Národní kulturní památka, zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 • části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu
 • části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného, tzv. „prohlídkové okruhy“
 • části objektu veřejnosti nepřístupné

                                                    

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvních dnech otevřena v dubnu a říjnu od 9 do 16 hodin, v červnu a září od 9 do 17 hodin a v červenci a srpnu od 9 do 18 hodin.
 2. Nádvoří objektu je přístupné v návštěvní době.
 3. V dubnu a v říjnu je objekt přístupný pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích, ve všední dny jen pro předem ohlášené a správou objektu potvrzené výpravy.
 4. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách: http://www.zamek-kromeriz.cz
 5. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 6. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 7. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční bez ohledu na počet návštěvníků.
 8. Hromadným výpravám lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky nebo e-mailem. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje pohyb v pantoflích. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svoji bezpečnost, bezpečnost svých dětí a případně dalších svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě jsou návštěvníci povinni dbát o zvýšenou opatrnost v souvislosti se sněhem, náledím či možností pádu větví.
 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správa památkového objektu část objektu uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu či sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu veškeré chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. Každý návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vyjadřuje vstupem do tohoto objektu svůj souhlas s tím, že se dobrovolně podrobí veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčká příjezdu Policie ČR a bude dbát jejích pokynů (případně i souhlas s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel provedenou příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  • během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.;
  • vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek;
  • jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky), brát jízdní kola na nádvoří a opírat je kdekoli o fasádu;
  • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
  • dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je zakázán.
 11. Ve venkovním areálu objektu je fotografování povoleno. V interiérech Arcibiskupského zámku Kroměříž je fotografování, filmování a pořizování jakékoli jiné dokumentace zakázáno. Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely může být fotografování i filmování povoleno na základě zvláštní žádosti u vlastníka – Arcibiskupství olomouckého.
 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Geocaching a s ním spojené aktivity, jakož i pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvní dobu může správa objektu aktuálně upravit podle provozní situace.
 2. V pondělí a v den následující po dni pracovního klidu a státního svátku je objekt uzavřen.
 3. Návštěva objektu mimo stanovenou dobu nebo v období od listopadu do března je možná po předchozí dohodě se správou objektu.
 4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Místa pro kouření jsou vyhrazena instalací popelníků.

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail zamek.kromeriz@npu.cz. Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě NPÚ v Kroměříži.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 12. února 2019; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

V Kroměříži dne 12. 2. 2019

                                                                                                  

Správa památkového objektu

Ing. Martin Krčma

vedoucí správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži

 

Národní památkový ústav

Ing. Petr Šubík

ředitel NPÚ, ÚPS v Kroměříži