Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Návštěvní řád Podzámecké zahrady

ve správě Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž Národní kulturní památka, zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO (dále jen „zahrada“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Objekt se podle přístupnosti dělí na dvě části:
 1. Části objektu veřejnosti nepřístupné jsou označeny vnitřním informačním systémem (provozní zázemí zahradnictví a zvěřince, privátní prostory)
 2. Ostatní části objektu jsou přístupné celoročně. Návštěvní doba je vyznačena na vstupních branách a mění se podle ročních období. Aktuální informace o návštěvní době jsou k dispozici na webových stránkách http://www.zamek-kromeriz.cz.
 1. Návštěvní dobu může správa zámku aktuálně upravit podle provozní situace.
 2. V deštivém, větrném počasí, po silných deštích, námraze, oblevě a při dalších mimořádných okolnostech ohrožujících bezpečnost, zdraví a majetek návštěvníků může být zahrada pro veřejnost zcela uzavřena, nebo uzavřena v některé své části.
 3. O všech změnách návštěvní doby, uzavření zahrady, aktuálních omezeních a jiných skutečnostech, které s návštěvnickým provozem přímo souvisí, jsou k dispozici aktuální informace na webových stránkách nebo na úvodní stránce http://www.zamek-kromeriz.cz.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. NPÚ Správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku.
 2. Přístup do uzavřené zahrady a jejích částí povoluje pouze ve výjimečných případech správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž.
 3. Provoz dopravní obsluhy, otevírání a uzavírání bran, dozor nad dodržováním návštěvního řádu provádí služba parkového dozoru, mobil: 725 584 079, stanoviště dozoru u brány z ulice Na Kopečku. Odpovědný pracovník za provoz zahrady je vedoucí zahradník Podzámecké zahrady Ignác Navrátil, mobil: 778 434 758, e-mail: navratil.ignac@npu.cz a jeho přímý nadřízený vedoucí správy zahrad Ing. Pavel Bleša, mobil: 777 478 263,  e-mail: blesa.pavel@npu.cz.
 4. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu a může být za toto své jednání pokutován.
 5. Protože areál objektu je významnou historickou památkou s charakteristickým, zejména stavebním omezením, která odpovídají době jejího vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají. Tato odpovědnost platí také u instalací výstav a uměleckých děl v zahradě, které nejsou výslovně určeny k herním aktivitám.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Vstup do Podzámecké zahrady je celoročně zdarma. Vstupné je vybíráno pouze v rámci mimořádných návštěvnických okruhů, např. komentovaných prohlídek.
 2. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem na pokladně v zámku. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok, vydaný NPÚ Správou Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.
 3. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
 4. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 5. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 6. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 7. Uspořádání organizovaných akcí v zahradě nelze provádět bez potřebného povolení správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž. Ceník sazeb za pronájem nebytových prostor je uveden na webových stránkách http://www.zamek-kromeriz.cz.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Každý, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem (mimo zaměstnanců objektu v pracovní době.)
 1. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.     
 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po zpřístupněných komunikacích a vyznačených prostorách.
 4. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 5. V případě úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 4. V celém objektu je zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm a platí zákaz kouření. Místa vhodná pro kouření jsou vyznačená instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat
  2. opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu (v paviloncích, Chrámku přátelství, kolonádách, Pavím dvoře, Zahradníkově domku, Ruinách, Čínském paraplíčku apod.), vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.
  5. vhazovat předměty do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty (výjimkou jsou trávníkové plochy určené k pobytu (viz bod č. 1 v článku 6 – Specifická ustanovení), plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby či aktivity nebo jinak narušovat klid a pořádek
  6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky
  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť
  8. krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách a parcích
  9. vstupovat do areálu se psy a jinými zvířaty včetně zvířat v přenosných zavazadlech a přepravkách (výjimkou jsou v tomto případě asistenční psi, kteří doprovázejí tělesně postiženou osobu)
  10. přibližovat se k zaměstnancům provádějícím pracovní činnosti, které by mohly návštěvníka ohrozit na jeho zdraví (sekání a vyžínání travních ploch, frézování pařezů, ořezávání stromů apod.)
 10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.
 11. V interiérech objektů či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.                                                                                                                                                                                                       
 12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu. Žadatel o písemný souhlas musí také doložit Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly.
 13. Je zakázáno používat fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení NPÚ, Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž.

Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti NPÚ, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. V objektu je umožněn pobyt na travnatých plochách k tomu určených. Tyto plochy mohou návštěvníci využívat pro odpočinek nebo piknik. Při využití těchto ploch se návštěvník musí stále chovat podle tohoto návštěvního řádu (především musí udržovat na pobytových travnatých plochách pořádek a nesmí dojít k poškození vegetačních prvků).

Pobytové travnaté plochy jsou znázorněny v mapě, viz níže.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 2. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.
 3. Přání, pochvaly, stížnosti či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, Správu Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, tel.: 573 502 015, e-mail: zamek.kromeriz@npu.cz.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 12. února 2019; současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

V Kroměříži dne 12. 2. 2019                                                                                                    

 

 

Správa památkového objektu

Ing. Martin Krčma

vedoucí správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži
 

             

 

 

   

Národní památkový ústav

Ing. Petr Šubík

ředitel NPÚ, ÚPS v Kroměříži