Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Ve dnech 3.-7. června zveme na pohádku o Xsíxsáře do sala terreny - viz akce pro děti.

Zavřít

Návštěvní řád Podzámecké zahrady

ve správě Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž Národní kulturní památka, zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO (dále jen „zahrada“)

Článek 1 NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Podzámecká zahrada je otevřena celoročně. Návštěvní doba je vyznačena na vstupních branách a mění se podle ročních období. Aktuální informace o návštěvní době jsou k dispozici na webových stránkách.
 2. Návštěvní dobu může správa zámku aktuálně upravit podle provozní situace.
 3. V deštivém, větrném počasí, po silných deštích, námraze, oblevě a při dalších mimořádných okolnostech může být zahrada z bezpečnostních důvodů pro veřejnost zcela uzavřena, nebo uzavřena v některé své části.
 4. O všech změnách návštěvní doby, uzavření zahrady, aktuálních omezeních a jiných skutečnostech, které s návštěvnickým provozem přímo souvisí, jsou k dispozici aktuální informace na webových stránkách nebo na úvodní stránce zámku.

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Odpovědnost Národního památkového ústavu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 2. Vstupem do zahrady bere návštěvník na vědomí, že jeho pohyb v zahradě může být monitorován a zaznamenáván kamerovým systémem.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Vstup do Podzámecké zahrady je celoročně zdarma. Vstupné je vybíráno pouze v rámci mimořádných akcí např. komentovaných prohlídek.
 2. Vstupné je vybíráno v návštěvnickém centru zámku.

 

Článek 4 - OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy zámku a zahrad vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany. Při neuposlechnutí mohou být vykázáni a jejich povinností je zahradu neprodleně opustit. Kromě toho se vystavují nebezpečí postihu  podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo požití drogy je přístup do zahrady zakázán.
 3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat sbírky, i jiný majetek v areálu objektu.
 4. Do zahrady je zákaz vstupu se psy i jinými zvířaty včetně zvířat v přenosných zavazadlech (výjimkou jsou asistenční psi)
 5. V zahradě je zakázána jízda na kolech, koloběžkách, odrážedlech, segwayích a jiných dopravních prostředcích nebo sportovních pomůckách.
 6. V prostorách zahrady je zakázáno opírat jízdní kola o ploty, fasády, stromy atd. Jízdní kola mohou návštěvníci uložit např. v Informačním centru Kroměříž na Velkém náměstí .
 7. Vjezd do zahrady s motorovými vozidly je možný pouze na základě povolení správy zámku a zahrad.

 

Dále je zakázáno:

a) manipulovat s otevřeným ohněm, tábořit v areálu zahrady apod.;

b) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak poškozovat;

c) vstupovat na trávníky mimo vyznačené cesty, vyšlapávat chodník, kouřit v lesních porostech, poškozovat a přenášet mobiliář zahrady, trhat květiny, otrhávat listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech, přelézat a podlézat plot, lovit zvěř, ptactvo, ryby, jakkoli poškozovat rostliny v celém areálu. V koutku živé přírody v Podzámecké zahradě je zakázáno poškozovat klece a voliéry, dráždit, honit a krmit zvířata a okrasnou drůbež;

d) vstupovat a koupat se ve vodních plochách a kašnách;

e) házet předměty do vodních ploch a kašen;

f) odhazovat jakékoliv odpadky mimo odpadkové koše;

g) jinak narušovat pořádek a bezpečnost.

 1. O konání akcí na volných prostranstvích (divadlo, turnaje, petanque apod.) je pořadatel povinen informovat písemně správu státního zámku na adrese uvedené v bodě 9, a to minimálně pět pracovních dnů předem. Pořadatel je pak povinen řídit se pokyny, které mu správa zámku a zahrad vydá k pořádané akci. Při nesplnění této povinnosti může správa zámku akci zrušit.
 2. Ve venkovním areálu objektu je fotografování povoleno. Pro vědecké, dokumentační, propagační, případně jiné účely může fotografování i filmování povolit na základě zvláštní žádosti správa zámku Arcibiskupského zámku a zahrad Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž.
 3. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu a může být za toto své jednání pokutován.
 4. Protože areál objektu je významnou historickou památkou s charakteristickým, zejména stavebním omezením, která odpovídají době jejího vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají. Tato odpovědnost platí také u instalací výstav a uměleckých děl v zahradě, které nejsou určeny k herním aktivitám.

Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. NPÚ SSZ Arcibiskupského zámku nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku.
 2. Přístup do uzavřených zahrad a jejich částí povoluje pouze ve výjimečných případech správa SZ Arcibiskupského zámku a zahrad.
 3. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci projednat ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem na následujících kontaktech:

Národní památkový ústav, Správa státního zámku Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 50 20 11, e-mail:zamek.kromeriz@npu.cz

 

Důležité kontakty: 

Vedoucí Podzámecké zahrady: Ignác Navrátil, mobil: 778 434 758, e-mail: navratil.ignac@npu.cz

Vedoucí správy zahrad: Ing. Pavel Bleša, mobil: 777 478 263, e-mail: blesa.pavel@npu.cz

Kontakt na dozor parku: mobil: 725 584 079

 

V Kroměříži 1. března 2016