Kroměříž

oficiální webová prezentace arcibiskupského zámku a zahrad

Dnešní návštěvní doba

Ve dnech 3.-7. června zveme na pohádku o Xsíxsáře do sala terreny - viz akce pro děti.

Zavřít

Návštěvní řád Květné zahrady

ve správě Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž   Národní kulturní památka, zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO (dále jen „objekt“)

Článek 1 PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Vstupem do zahrady bere návštěvník na vědomí, že jeho pohyb v zahradě může být monitorován a zaznamenáván kamerovým systémem.
 2. Provoz dopravní obsluhy, otevírání a uzavírání bran, dozor nad dodržováním návštěvního řádu provádí služba parkového dozoru, mobil: +420 778 530 653. Odpovědný pracovník za provoz zahrady je vedoucí zahradnice Květné zahrady Andrea Křížová, mobil: +420 770 110 322, e-mail: krizova.andrea@npu.cz a její přímý nadřízený vedoucí správy zahrad Ing. Pavel Bleša Dis., mobil: +420 777 478 263, e-mail: blesa.pavel@npu.cz.
 3. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu a může být za toto své jednání pokutován.
 4. Protože areál objektu je významnou historickou památkou s charakteristickým, zejména stavebním omezením, která odpovídají době jejího vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají. Tato odpovědnost platí také u instalací výstav a uměleckých děl v zahradě, které nejsou výslovně určeny k herním aktivitám.

 

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. NPÚ Správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž nepřebírá žádnou zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků a případné poškození a ztráty jejich osobního majetku.
 2. Přístup do uzavřené zahrady a jejich částí povoluje pouze ve výjimečných případech správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž.
 3. Vstupem do zahrady bere návštěvník na vědomí, že jeho pohyb v zahradě může být monitorován a zaznamenáván kamerovým systémem.
 4. Provoz dopravní obsluhy, otevírání a uzavírání bran, dozor nad dodržováním návštěvního řádu provádí služba parkového dozoru, mobil: +420 778 530 653. Odpovědný pracovník za provoz zahrady je vedoucí zahradnice Květné zahrady Andrea Křížová, mobil: +420 770 110 322, e-mail: krizova.andrea@npu.cz a její přímý nadřízený vedoucí správy zahrad Ing. Pavel Bleša Dis., mobil: +420 777 478 263, e-mail: blesa.pavel@npu.cz.
 5. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu a může být za toto své jednání pokutován.
 6. Protože areál objektu je významnou historickou památkou s charakteristickým, zejména stavebním omezením, která odpovídají době jejího vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které odpovídají. Tato odpovědnost platí také u instalací výstav a uměleckých děl v zahradě, které nejsou výslovně určeny k herním aktivitám.

 

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za vstup do Květné zahrady se platí vstupné celoročně. Výše vstupného a rozsah poskytovaných slev a příplatků je stanoven cenovým výměrem platným pro příslušný rok, vydaným NPÚ Správou Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně Květné zahrady a v kanceláři správy objektu. Vstupné se vybírá v hotovosti nebo je možné částku zaplatit platební kartou.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 5. Uspořádání organizovaných akcí v zahradě nelze provádět bez potřebného povolení Správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž. Ceník sazeb za pronájem nebytových prostor je uveden na webových stránkách http://www.zamek-kromeriz.cz.

 

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Každý, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem (mimo zaměstnanců objektu v pracovní době.)
 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.     
 3. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 4. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po zpřístupněných komunikacích a vyznačených prostorách.
 5. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 6. V případě úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 4. V celém objektu je zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm a platí zákaz kouření. Místa vhodná pro kouření jsou vyznačená instalací popelníků. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 8. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno:
  • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  • opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd. (výjimkou je Velký skleník, ve kterém se nachází občerstvení);
  • vhazovat předměty do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty (výjimkou jsou trávníkové plochy určené k pobytu (viz. bod č. 1 v článku 6 – Specifická ustanovení), plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, či aktivity nebo jinak narušovat klid a pořádek;
  • jezdit v areálu objektu jakýmikoliv vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
  • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť;
  • krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v objektu; vstupovat do areálu se psy a jinými zvířaty včetně zvířat v přenosných zavazadlech a přepravkách (výjimkou jsou v tomto případě asistenční psi, kteří doprovázejí tělesně postiženou osobu);
  • přibližovat se k zaměstnancům provádějícím pracovní činnosti, které by mohly návštěvníka ohrozit na jeho zdraví (sekání a vyžínání travních ploch, frézování pařezů, ořezávání stromů apod.);
 10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.
 11. V interiérech objektů či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, nebo dalších osvětlovacích a pomocných technik.
 12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Žadatel o písemný souhlas musí také doložit Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti NPÚ, Správa Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. V objektu je umožněn pobyt na travnatých plochách k tomu určených. Tyto plochy mohou návštěvníci využívat pro odpočinek nebo piknik. Při využití těchto ploch se návštěvník musí stále chovat podle tohoto návštěvního řádu (především musí udržovat na pobytových travnatých plochách pořádek a nesmí dojít k poškození vegetačních prvků).                                                  

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.
 2. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, tel.: +420 573 502 011, e-mail: zamek.kromeriz@npu.cz.     

V Kroměříži dne 15. 5. 2018          

 

Ing. Jan Slezák

ředitel

Národní památkový ústav Územní památková správa v Kroměříži

            

Ing. Martin Krčma

kastelán

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži